Regulamin

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z FORUM INTERNETOWEGO NBANATION.PL


POSTANOWIENIA WST?PNE

§ 1
1. Forum NBANATION.PL (w dalszej cz??ci Regulaminu: Forum) jest tematycznym forum dyskusyjnym po?wi?conym grom z serii NBA 2K, a tak?e zawodowej koszykarskiej lidze NBA i zrzesza osoby zainteresowane podan? tematyk?, a tak?e osoby zainteresowane uczestnictwem w wirtualnej lidze gry NBA 2K na platformie PlayStation 4.
2. Forum umo?liwia komentowanie bie??cych wydarze? ze ?wiata koszykarskiej ligi NBA oraz wirtualnej ligi NBA 2k, a tak?e innych spraw zwi?zanych z tematyk? Forum i zainteresowaniami jego u?ytkowników.
3. W?a?cicielem oraz administratorem Forum jest Bartosz Fiedler (w dalszej cz??ci Regulaminu: Administrator). Kontakt z administratorem forum odbywa si? pod adresem e-mail: bartosz.fiedler@gmail.com.
4. Administrator prowadzi i organizuje Forum jedynie w celach hobbystycznych, poza jak?kolwiek dzia?alno?ci? gospodarcz? oraz komercyjn?. W ramach Forum Administrator nie ?wiadczy ?adnych odp?atnych us?ug, a z tytu?u prowadzenia Forum nie osi?ga ?adnych korzy?ci materialnych.

§ 2
1. Niniejszy Regulamin okre?la jedynie zasady korzystania z Forum. Regulamin uczestnictwa w wirtualnej lidze NBA 2k dost?pny jest pod adresem: http://www.nbanation.pl/forum/index.php/topic,3.0.html.
2. Przepisy Regulaminu nie uchybiaj? powszechnie obowi?zuj?cym przepisom prawa dotycz?cym ochrony konsumentów, w tym Kodeksu cywilnego i ustawy o Prawach konsumenta.
3. Ewentualne niezgodno?ci postanowie? Regulaminu z powszechnie obowi?zuj?cymi normami prawa, uwa?a si? za nieobowi?zuj?ce. W ich miejsce stosuje si? odpowiednie normy powszechnie obowi?zuj?cego prawa.
4. W celu unikni?cia b??dów podczas korzystania z Forum, zalecane jest korzystanie z pod??czonego do sieci Internet komputera klasy PC lub podobnego, wyposa?onego w system operacyjny Windows, Linux lub MAC OS oraz przegl?dark? internetow? Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox lub Safari.

FORUM

§ 3
1. Przegl?danie tre?ci zamieszczanych na Forum jest bezp?atne i nie wymaga zarejestrowania konta.
2. Dodawanie tre?ci na Forum (zak?adanie nowych tematów oraz dodawanie odpowiedzi do ju? istniej?cych), a tak?e wysy?anie wiadomo?ci prywatnych innym u?ytkownikom Forum oraz korzystanie ze Shoutboxa jest mo?liwe tylko dla zarejestrowanych u?ytkowników posiadaj?cych konto.
3. U?ytkownikiem posiadaj?cym konto mog? by? zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadaj?ce osobowo?ci prawnej, którym ustawa przyzna?a zdolno?? prawn?.


§ 4
1. Konto jest dost?pn? dla u?ytkownika tylko po zalogowaniu si? cz??ci? Forum w której użytkownik może dodawać, modyfikować i usuwać swoje dane osobowe, oraz inne dane, w tym zdjęcia i inne pliki. Konto tworzone jest w wyniku rejestracji Użytkownika w Serwisie. Rejestracja i korzystanie z konta jest bezpłatne.
2. Rejestracja konta wymaga wypełnienia interaktywnego formularza dostępnego na stronach Forum. Formularz wypełniany jest zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami widocznymi w trakcie wypełniania.
3. W formularzu użytkownik obligatoryjnie podaje jedynie adres e-mail, nick oraz hasło do konta.
4. Użytkownik rejestrujący konto akceptuje niniejszy Regulamin.


§ 5
1. Forum jest moderowane. Co do zasady posty nie są sprawdzane przed ich publikacją, jednakże Administrator, a także wyznaczeni przez niego moderatorzy, mogą usuwać oraz edytować posty naruszający zasady określone w Regulaminie, w szczególności zaś w niniejszym §.
2. Niedozwolone jest w szczególności zamieszczanie postów spamerskich oraz postów, w których treści znajdują się wulgaryzmy, obraźliwe komentarze pod adresem Administratora oraz innych użytkowników, komentarze niezgodne z tematyką Forum oraz postów nawołujących do nienawiści lub popełnienia przestępstwa.
3. Forum NBANATION.PL jest miejscem, które przede wszystkim łączy ludzi posiadających wspólne pasje oraz zainteresowania. Nie jest to więc miejsce, w którym tolerowane będą zachowania agresywne wobec innych użytkowników, złośliwe i wulgarne komentarze, a także tzw. „trollowanie”. Od użytkowników Forum wymagana jest elementarna kultura osobista.
4. W przypadku rażących naruszeń zasad wskazanych w niniejszym §, Administrator oraz wyznaczeni przez niego moderatorzy mają prawo usunąć konto użytkownika. W skrajnych przypadkach uniemożliwiana będzie możliwość przeglądania treści Forum poprzez blokadę adresu IP użytkownika.
5. Administrator oraz wyznaczeni przez niego moderatorzy mogą stosować wymienione w niniejszym § sankcje wedle swojego uznania, bez konieczności uzasadniania swoich decyzji.
6. Skargi na działanie Administratora oraz wyznaczonych przez niego moderatorów mogą być kierowane na adres e-mail wskazany w § 1 ust. 3.

§ 6
1. Użytkownicy posiadający konto mają możliwość korzystania z wiadomości prywatnych, a także Shoutboxa.
2. Ilość wiadomości prywatnych przesyłanych innym użytkownikom jest nieograniczona.
3. Korzystanie z wiadomości prywatnych oraz Shoutboxa podlega zasadom wskazanym w § poprzedzającym.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 7
1. Administrator jest administratorem danych osobowych uzyskanych od użytkowników, którzy posiadają konto.
2. Użytkownik korzystajÄ…cy z Forum dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. Podczas rejestracji konta wymagane jest jedynie podanie adresu e-mail oraz nazwy użytkownika. Dane takie jak: data urodzenia, miejsce pobytu, swoje prawdziwe imiÄ™ i nazwisko, a także numery  internetowych komunikatorów użytkownicy mogÄ… podać fakultatywnie po zakoÅ„czeniu rejestracji w zakÅ‚adce „ustawienia konta”.
3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich danych osobowych.
4. Uzyskane przez Administratora dane osobowe sÄ… gromadzone i przetwarzane zgodnie z ustawÄ… o ochronie danych osobowych.
5. W każdym czasie użytkownik może zobowiązać Administratora, poprzez przesłanie stosownego zapytania, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby.
6. Użytkownikowi przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Administratora.
7. Administrator przetwarza uzyskane od użytkowników dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Forum. Dane osobowe uzyskane od użytkowników nie są wykorzystywane w żadnych innych celach, w szczególności zaś nie są przekazywane żadnym innym podmiotom.
8. Forum posługuje się plikami cookies. Polityka odnosząca się do zasad posługiwania się plikami cookies opublikowana jest pod adresem: http://www.nbanation.pl/polityka-prywatnosci/.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8
1. Administrator zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Forum, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.12.2016
3. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji na Forum i nie mają mocy wstecznej.